Committees

ISCBFM Officers

President
Eng H. Lo
President Elect
Hiroyuki Kinouchi
Past President
Peter Herscovitch
Secretary
Nicolas Blondeau
Treasurer
Jaroslaw (Jack) Aronowski

Editors
I. Mhairi Macrae
Martin Lauritzen

Program Committee Chairs
Martha O’Donnell
Kazuto Masamoto
Education Committee Chair
Maria Grazia De Simoni

Brain 2019 (Local Organizing Committee)

Chair
Hiroyuki Kinouchi
 • Koji Abe
 • Nobuo Araki
 • Yoshiaki Ito
 • Kazuo Kitagawa
 • Kazuto Masamoto
 • Masayasu Matsumoto
 • Kuniaki Ogasawara
 • Nobuhito Saito
 • Michiyasu Suzuki
 • Norihiro Suzuki
 • Shunya Takizawa
 • Kotaro Tanaka
 • Teiji Tominaga
 • Kazunori Toyoda
 • Toru Yamashita
 • Toshiki Yoshimine

Brain PET 2019 (Local Organizing Committee)

Chair
Hidehiko Okazawa
 • Hidehiro Iida
 • Kazunari Ishii
 • Kenji Ishii
 • Hiroshi Ito
 • Hiroshi Matsuda
 • Hirotaka Onoe
 • Yasuomi Ouchi
 • Michio Senda
 • Hiroshi Yamauchi

ページトップへ戻る